روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸

با ارز دولتي، فوراً پزشك شويد!
 
مؤسساتي شكل گرفته اند كه با دريافت ارز دولتي دانش آموزان ايراني را به چين، تركيه، روسيه و ايتاليا مي فرستند تا با خرج 300 ميليوني پزشك شوند.
روزنامه جوان: مؤسساتي شكل گرفته اند كه با دريافت ارز دولتي دانش آموزان ايراني را به چين، تركيه، روسيه و ايتاليا مي فرستند تا با خرج 300 ميليوني پزشك شوند.

جز كنكور انگار راه هاي ساد ه تري هم براي د ستيابي به اين رشته، خانم يا آقاي د كترشد ن وجود د ارد. يكي از اين مسير ها بهره گيري از خد مات مؤسساتي است كه مد عي هستند با مبلغي بين 180 تا 280 ميليون تومان مي توانند به شما كمك كنند تا د ر رشته مورد علاقه خود د ر يكي از كشور هاي چين، تركيه، ايتاليا يا روسيه اد امه تحصيل بد هيد و بعد از د وسال به وطن برگشته و د ر يكي از پرد يس هاي بين المللي اد امه تحصيل بد هيد.

كشور ايتاليا رشته هاي فني پرمتقاضي را پرورش مي د هد، اما براي پزشكي، د ند انپزشكي يا د اروسازي كشور هاي روسيه، تركيه و چين مقاصد خوبي هستند. ظاهراً چين هم براي اد امه تحصيل د ر رشته هاي پزشكي شرايط سني د ارد و تا 25 سالگي بيشتر د انشجو نمي پذيرد، مگر آنكه مد رك IELTS6 د اشته باشيد. براي اد امه تحصيل د ر تركيه هم نياز به عبور از آزموني د اريد كه اگر موفق نشويد، حذف مي شويد.

اما روسيه اين امكان را د ارد كه شما د ر رشته پزشكي، د ند انپزشكي يا د اروسازي اد امه تحصيل بد هيد؛ هزينه اش بين 230 تا 280 ميليون تومان است و بعد هم مي توانيد د ر پرد يس واحد بين الملل اد امه تحصيل بد هيد. اگر مشكل زبان هم د اريد مشكلي نيست، مؤسسه مزبور شما با برگزاري د وره هاي فشرد ه اي شما را همراهي مي كنند.

اين تنها بخشي از پشت پرد ه پيچيد ه ماجراي اد امه تحصيل د ر رشته هاي پرمتقاضي و پولسازي نظير پزشكي است. بخش د يگري از اين پشت پرد ه را مجيد حسيني استاد د انشگاه علوم پزشكي تهران اينگونه آشكار مي كند. فرزند ان د يپلمات ها مي توانند د ر د انشگاه هاي خارج از كشور بد ون آزمون وارد و مشغول تحصيل شوند.

همين افراد بعد از گذراند ن 36 واحد طبق توافقنامه اي كه وزارت بهد اشت با د انشگاه مبد أ منعقد كرد ه است، مجاز هستند كه تحت عنوان د انشجوي خارجي از د انشگاه هاي خارجي به يكي از د انشگاه هاي علوم پزشكي ايران منتقل و بقيه تحصيل را د ر د اخل كشور انجام د هند. اين افراد با مبلغي د ر حد ود هر ترم 20 ميليون تومان يك صند لي پزشكي را اشغال مي كنند.
به گفته وي، 19 نوع سهميه د ر كنكور وجود د ارد كه اغلب شان كمكي به عد الت نمي كند.

از سوي د يگر روسيه، مجارستان و لهستان پذيرند ه د انشجويان ايراني متقاضي د رس خواند ن د ر رشته پزشكي هستند. د ر ماه گذشته د ر يكي از شهر هاي د ورافتاد ه مجارستان 700 ايراني د ر رشته پزشكي پذيرفته شد ه اند و از اين تعد اد آن هايي كه از سهميه هاي خاص استفاد ه مي كنند، يكسال بعد به كشور باز مي گرد ند و د ر د انشگاه هاي د اخلي به تحصيل شان اد امه خواهند د اد.

اين عضو هيئت علمي د انشگاه تهران با اشاره به اعتراضي كه به قانون هئيت انتقال صورت گرفته است، مي گويد : وزارت بهد اشت د ر برابر اين اعتراض تغييراتي را اعمال كرد، به اين صورت كساني كه از توانايي خوب مالي بهره مند هستند نيز مي توانند به همين روش د ر يكي از د انشگاه هاي د رجه چند م يكي از كشور هاي همسايه و نهايتاً قبرس پذيرش شوند و بعد از گذراند ن اين 36 واحد تمام 600 هزار نفر شركت كنند ه د ر كنكور را د ور بزنند و به عنوان مهمان ويژه د ر يكي از د انشگاه هاي علوم پزشكي د اخل كشور مشغول به تحصيل د ر رشته پزشكي شوند.

با اين تفاوت كه هزينه اين افراد بالغ بر ترمي 100 ميليون تومان خواهد بود كه توسط وزارت بهد اشت د ريافت مي شود.

قرار است اين تفاهمنامه وزارت بهد اشت شامل حال رشته د يگري نظير د اروسازي و د ند انپزشكي هم شود.
از طرفي نكته جالب آنكه اين افراد براي تحصيل د ر د انشگاه هاي خارج از كشور ارز د ولتي هم د ريافت مي كنند!
منبع خبر:
برترین ها
   تاریخ: ۱۰:۰۳ - ۲۳/۰۵/۱۳۹۷   بازدید: ۶۹