روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

كمبود خوابگاه در 51 دانشگاه علوم پزشكي/ وضعيت اسكان كنكوري ها
 
از ميان 67 دانشكده و دانشگاه علوم پزشكي كشور 51 دانشگاه اعلام كرده اند كه تعهدي براي ارائه خوابگاه به پذيرفته شدگان كنكور 98 ندارند.
كمبود خوابگاه در 51 دانشگاه علوم پزشكي/ وضعيت اسكان كنكوري ها از ميان 67 دانشكده و دانشگاه علوم پزشكي كشور 51 دانشگاه اعلام كرده اند كه تعهدي براي ارائه خوابگاه به پذيرفته شدگان كنكور 98 ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در كنكور 98 تا 24 مرداد فرصت دارند نسبت به انتخاب كدرشته هاي مورد نظر خود اقدام كنند.

از تعداد 630 هزار داوطلب گروه علوم تجربي بيشترين تقاضا براي پذيرش در رشته هاي دكتري حرفه اي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي است و اين در حالي است كه از ميان 66 دانشكده و دانشگاه علوم پزشكي كشور، تعداد 88 دانشكده و دانشگاه تعهدي را براي ارائه خوابگاه نمي پذيرند.

از تعداد 67 دانشكده و دانشگاه هاي علوم پزشكي 51 مركز وضعيت كمبودهاي خوابگاهي خود را اعلام كرده اند. ساير مراكز يا شرايط خود را اعلام نكرده اند و خوابگاه مي دهند.

جدول شماره يك: وضعيت ارائه خوابگاه در دانشكده هاي علوم پزشكي

رديف دانشكده شرايط
1 دانشكده علوم پزشكي آبادان هيچگونه تعهدي نسبت به تامين و واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد
2 دانشكده علوم پزشكي اسدآباد (همدان) هيچ گونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد
3 دانشكده علوم پزشكي اسفراين در قبال ارايه خوابگاه تعهدي ندارد
4 دانشكده علوم پزشكي تربت جام فاقد خوابگاه دولتي، داراي خوابگاه خودگردان (بخش خصوصي)
5 دانشكده علوم پزشكي خلخال عدم تعهد در ارايه خوابگاه براي پسران
6 دانشكده علوم پزشكي خمين هيچگونه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه دولتي ندارد
7 دانشكده علوم پزشكي خوي فاقد خوابگاه براي دانشجويان دختر و پسر
8 دانشكده علوم پزشكي ساوه فاقد خوابگاه براي دانشجويان دختر و پسر
9 دانشكده علوم پزشكي سراب داراي خوابگاه پسران به صورت ملكي و خوابگاه دختران به صورت استيجاري
10 دانشكده علوم پزشكي سيرجان تعهدي در قبال ارايه خوابگاه براي دانشجويان ندارد
11 دانشكده علوم پزشكي شوشتر فاقد خوابگاه. جهت خواهران خوابگاه به صورت مشاركتي با پرداخت هزينه واگذار مي شود
12 دانشكده علوم پزشكي لارستان هيچ تعهدي در قبال ارايه خوابگاه به دانشجويان ندارد
13 دانشكده علوم پزشكي نيشابور خوابگاه ندارد
جدول شماره دو: وضعيت ارائه خوابگاه در دانشگاه هاي علوم پزشكي

رديف دانشگاه شرايط
1 دانشگاه علوم بهزيستي فاقد امكانات خوابگاهي
2 دانشگاه علوم پزشكي اراك به علت محدوديت فضاي خوابگاهي نسبت به واگذاري خوابگاه محدوديت دارد.
3 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل فاقد خوابگاه
4 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در كليه مقاطع تحصيلي در ترم اول فاقد خوابگاه است و هيچگونه تعهدي در قبال اسكان و تامين خوابگاه ندارد.
5 دانشگاه علوم پزشكي البرز فاقد خوابگاه ملكي و خوابگاه مشاركتي با ظرفيت محدود
6 دانشگاه علوم پزشكي ايلام به دليل محدوديت امكانات خوابگاهي از ارائه خوابگاه به تمام دانشجويان معذور است.
7 دانشگاه علوم پزشكي بابل هيچگونه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد
8 دانشگاه علوم پزشكي بم خوابگاه به دانشجويان پسر تعلق نمي گيرد و دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به اسكان دانشجويان جديدالورود پسر ندارد.
9 دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس عدم واگذاري خوابگاه به كليه رشته هاي مستقر در شهرستان بندرعباس
10 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر هيچگونه تعهدي جهت خوابگاه ندارد
11 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
12 دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه خوابگاه دانشجويي دختران به صورت مشاركتي (پرداخت بخشي از هزينه توسط دانشجو) و ملكي و خوابگاه دانشجويي پسران فقط به صورت مشاركتي
13 دانشگاه علوم پزشكي جهرم عدم تعهد در ارايه خوابگاه و ارايه آن در حد مقدورات به دانشجويان جديد الورود
14 دانشگاه علوم پزشكي جيرفت به دليل ظرفيت محدود خوابگاه دولتي دختران، اولويت اسكان براساس ضوابط است و افراد مازاد بر ظرفيت به خوابگاه خودگردان معرفي مي شوند.
15 دانشگاه علوم پزشكي بجنورد تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان ندارد.
16 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان عدم تعهد در قبال خوابگاه
17 دانشگاه علوم پزشكي زابل از واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان كليه مقاطع تحصيلي در سال تحصيلي 98-99 معذور است و در صورت واگذاري بصورت خودگردان خواهد بود.
18 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان هيچگونه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه و امكانات رفاهي ندارد.
19 دانشگاه علوم پزشكي زنجان عدم امكان ارايه خوابگاه دولتي به پذيرفته شدگان سال تحصيلي 98-99
20 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار تعهدي براي ارايه خوابگاه ندارد
21 دانشگاه علوم پزشكي سمنان به دانشجويان پذيرفته شده شهريه پرداز (پرديس) و اتباع در كليه رشته ها و مقاطع، خوابگاه تعلق نمي گيرد و به صورت خودگردان است.
22 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود نسبت به تامين خوابگاه به دانشجويان شهريه پرداز و پرديس خودگردان تعهدي ندارد
23 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد با توجه به محدوديت در امكانات خوابگاهي تعهدي براي اسكان ندارد.
24 دانشگاه علوم پزشكي شيراز عدم امكان واگذاري خوابگاه
25 دانشگاه علوم پزشكي فسا هيچگونه تعهدي در قبال تامين قطعي خوابگاه دانشجويي ندارد و در صورت وجود امكانات، سرويس دهي لازم انجام خواهد شد.
26 دانشگاه علوم پزشكي قم تعهدي در قبال واگذاي خوابگاه ندارد
27 دانشگاه علوم پزشكي كاشان هيچگونه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه به پذيرفت هشدگان نداشته و اسكان دانشجويان صرفا در خوابگاه هاي خودگردان صورت مي پذيرد.
28 دانشگاه علوم پزشكي كردستان در صورت امكان، خوابگاه به دانشجويان داده مي شود و اولويت با دانشجويان قبولي روزانه است.
29 دانشگاه علوم پزشكي كرمان با توجه به محدوديت ظرفيت اسكان، دانشگاه فاقد امكانات واگذاري خوابگاه به دانشجويان جديدالورود است.
30 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد
31 دانشگاه علوم پزشكي گلستان همه دوره هاي دانشگاه فاقد هرگونه تسهيلات خوابگاهي و اسكان براي كليه دانشجويان است. هيچگونه تعهدي نسبت به تامين خوابگاه به دانشجويان بومي و غيربومي ندارد.
32 دانشگاه علوم پزشكي گناباد خوابگاه دانشجويي با شرايط خاص براي دانشجويان دختر معادل 75 درصد طول مقطع تحصيلي و دانشجويان پسر نيمه اول مقطع تحصيلي
33 دانشگاه علوم پزشكي گيلان عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران
34 دانشگاه علوم پزشكي لرستان پسران در كليه رشته ها فاقد خوابگاه، دختران در كليه رشته ها محدوديت در خوابگاه
35 دانشگاه علوم پزشكي مازندران تعهدي در خصوص ارايه تسهيلات رفاهي و خوابگاهي به دانشجويان پذيرفته شده در مقاطع مختلف، ندارد.
36 دانشگاه علوم پزشكي مشهد مجتمع هاي آموزشي عالي سلامت كاشمر و قوچان: خوابگاه خودگردان. مجتمع آموزشي عالي سلامت درگز: بدون خوابگاه. رشته هاي پرديس خودگردان: محدوديت در ارايه خوابگاه
37 دانشگاه علوم پزشكي همدان تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد
38 دانشگاه علوم پزشكي يزد هيچگونه تعهدي در خصوص ارايه خوابگاه ندارد
منبع خبر:
خبرگزاري مهر
   تاریخ: ۰۸:۵۵ - ۲۶/۰۵/۱۳۹۸   بازدید: ۱۴۵