روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

تاثير يوگا بر اضطراب زنان باردار
 
نتايج يك پژوهش نشان مي دهد يوگا توانسته اضطراب زنان باردار را كاهش دهد.
يوگا به گزارش ايسنا، زنان در دوران بارداري به دليل بروز تغييرات دائمي در زندگي و شروع مسئوليت جديد يعني نگهداري از كودك، درگيري ذهني زيادي را تجربه مي كنند. احساسات دوسوگرايي زنان باردار روند طبيعي اين دوران است اما در برخي زنان شديدتر است و آنان را به سوي ترس از زايمان و اضطراب مرتبط با بارداري سوق مي دهد. محققان در مقاله اي به نام "بررسي تاثير يوگا بر اضطراب زنان نخست باردار شهر زاهدان در سال 1396" نقش يوگا بر كنترل اضطراب دوران بارداري را بررسي كردند.

در اين پژوهش كه فرنوش خجسته، كارشناسي ارشد مامايي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، اعظم اوين، دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره در مامايي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان و حسين انصاري، دانشيار گروه اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان انجام داده اند آمده است:« از آن جا كه تولد، يك تجربه استرس زاست خودكار آمدي و اعتماد به نفس نقش مهمي در ادراك مادر براي انجام زايمان ايفا مي كند . گزارش هاي جديد نشان داده است زناني كه در زمان بارداري سطح اطمينان بيشتري نسبت به توانايي انجام زايمان دارند، درد كمتري را طي زايمان گزارش مي كنند.»

در اين مقاله آمده است:« امروزه مداخلات متنوعي جهت كنترل اضطراب و افزايش حس خودكارآمدي وجود دارد، از جمله آن ها مي توان به روش هاي دارويي و غيردارويي اشاره كرد. روش هاي مقابله با استرس و اضطراب از جمله تن آرامي، ماساژ، تجسم خلاق، آروماتراپي و مداخلات شناختي رفتاري مي تواند به زن باردار كمك كند تا از تاثيرات نامطلوب استرس و اضطراب بر سلامتي خود و جنين مصون بماند.»

محققان مي گويند:« مروري بر مطالعات نشان داد رايج ترين درمان هاي جايگزين مقابله با استرس و اضطراب بارداري شامل ماساژ درماني، طب سوزني و يوگاست. به مجموعه اي از تمرينات فيزيكي و وضعيت گزيني تمرينات كنترل شده تنفسي و تمرينات رهاسازي و تن آرامي يوگا گفته مي شود.»

خجسته و همكارانش در اين مقاله مي گويند:« تحقيق حاضر يك كارآزمايي باليني تصادفي بود. جامعه پژوهشي شامل 60زن نخست زاي مراجعه كننده به مراكز جامع سلامت شهرستان زاهدان از مهرماه 1396 تا ارديبهشت 1397 بود. معيارهاي ورود به مطالعه شامل سن 18 تا 40 سال، نخست زا بودن، حاملگي تك قلو با سن بارداري 26 تا 27 هفته، برخورداري از سواد خواندن و نوشتن، نداشتن سابقه شركت در كلاس هاي آمادگي زايمان و فعاليت هاي يوگا و ورزش هاي مشابه مانند پيلاتس، مصرف نكردن داروي روان پزشكي و فقدان بيماري هاي زمينه اي مانند آسيب يا جراحي طناب نخاعي، عدم اعتياد به مواد مخدر و نداشتن مشكلات مامايي از جمله سركلاژ دهانه رحم، جفت سرراهي، تب بالا، پارگي زودرس كيسه آب و پلي هيدرآمينوس بود.»

در اين پژوهش آمده است:« افراد گروه مداخله پس از دريافت مطالب آموزشي در مورد مزاياي يوگا، آموزش هاي عملي آن را در باشگاه تحت نظر مربي يوگا و پژوهشگر دريافت كردند و افراد گروه كنترل در اين مدت از مراقبت هاي معمول.»

در بخش ديگري از اين مقاله آمده:« آموزش هاي دوران بارداري باعث كاهش معني دار ميانگين نمره اضطراب زنان و افزايش نمره خودكارآمدي زايمان در گروه مداخله يوگا شد. از محدوديت هاي اين مطالعه تعداد كم نمونه ها، انتخاب زنان از بين مراجعان به مراكز جامع سلامت و نخست زا بودن آنان بود كه به همين دليل نتايج آن به ساير زنان باردار قابل تعميم نيست. محدوديت ديگر اين مطالعه لزوم داشتن انگيزه كافي جهت شركت در كلاس با حضور مربي يوگا و ماماي دوره ديده در زماني خارج از نوبت معاينات معمول بارداري بود؛ بنابراين پيشنهاد مي شود از تمرينات هاتايوگا(يوگاي حركتي) به وسيله ماماي آموزش ديده براي كنترل اضطراب و افزايش خودكارآمدي در دوران بارداري در كلاس هاي آمادگي زايمان استفاده شود.»

اين مقاله در شماره يك جلد نهم طب مكمل فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده پرستاري- مامايي اراك منتشر شده است.

انتهاي پيام
منبع خبر:
ايسنا
   تاریخ: ۰۴:۲۱ - ۲۲/۰۵/۱۳۹۸   بازدید: ۱۶۵