روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸

ماد ه اي خطرناك كه د ر قنــد و شـــكر جا خوش كرد ه است!
 
معاون غذا و د اروي د انشگاه علوم پزشكي ايران گفت : اغلب كارخانه هاي توليد ات قند و شكر د ر فرآيند توليد قند و شكر از تركيبات شيميايي خطرناك استفاد ه مي كنند .
مهران ولايي د رباره مواد افزود ني كه براي سفيد كرد ن قند ها به آن اضافه مي شود ، اظهار كرد : اغلب كارخانه هاي توليد قند و شكر د ر فرآيند توليد قند سفيد ، شكر و قند حبه از تركيبات شيميايي استفاد ه مي كنند تا محصول توليد شد ه رنگ د اشته باشد .
وي بيان كرد : بيشتر كارخانه ها از ماد ه «سد يم د ي تيونيت» د ر تهيه اين محصولات استفاد ه مي كنند كه آن را با نام بلانكيت يا جوهرقند هم مي شناسند ؛ نكته حائز اهميت آنجاست كه اين ماد ه بر اثر مواجهه با حرارت منجر به انتشار گاز د ي اكسيد گوگرد مي شود و مقد ار زياد اين ماد ه خطرناك است.
ولايي د رباره عوارض ناشي از استفاد ه از اين تركيبات شيميايي گفت: ماد ه فوق نه فقط د ر توليد قند و شكر بلكه د ر بخش هاي مختلف صنعت به عنوان ماد ه رنگ بر استفاد ه مي شود ؛ برخي از بررسي ها نشان مي د هد كه استفاد ه بيش از حد از اين تركيبات مي تواند منجر به ايجاد عوارضي مثل آسيب هاي كبد ي شود يا خطر ابتلا به سرطان را كمي افزايش د هد ؛ اما استفاد ه از آن د ر حد كنترل شد ه باعث ايجاد آسيب نمي شود .
معاون غذا و د اروي د انشگاه علوم پزشكي ايران با اشاره به اين كه ماد ه فوق يعني بلانكيت تركيبي گوگرد ي است، تشريح كرد : ميزان استاند ارد استفاد ه از اين تركيبات شيميايي د ر سطح ملي تعيين شد ه است و نظارت مناسب براي كنترل استفاد ه از اين مواد غذايي وجود د ارد ، به د ليل احتمال بروز همين آسيب ها، اند ازه گيري ميزان سولفور باقي ماند ه د ر قند به يكي از فاكتورهاي مهم كنترل كيفيت آن تبد يل شد ه است.وي ياد آوري كرد : اغلب توليد كنند گان قند هاي حبه و شكر از اين تركيبات استفاد ه مي كنند اما مقد ار آن تعيين شد ه است و نيازي نيست نگران استفاد ه از قند و شكر باشيم.

/انتهاي متن/
   تاریخ: ۰۸:۱۱ - ۲۰/۰۵/۱۳۹۸   بازدید: ۵۱